Duurzame energie

Groene energie is elektriciteit die is opgewekt uit milieuvriendelijke bronnen. Het wordt ook wel duurzame stroom, natuurstroom of ecostroom genoemd. Duurzaam betekent dat de energiebron onuitputtelijk is, dat de energie schoon en betrouwbaar is en dat er bij winning en omzetting nauwelijks schadelijke effecten voor het milieu zijn. Voorbeelden van duurzame bronnen zijn windenergie, zonne-energie, biomassa en waterkracht. Leveranciers kunnen via de Garanties van Oorsprong aantonen dat er voor het verkochte stroomverbruik groene elektriciteit is opgewekt. De overheid heeft dit systeem in het leven geroepen om de zekerheid te bieden dat groen ook daadwerkelijk groen is.

Grijze energie is alle elektriciteit die met behulp van fossiele brandstoffen zoals gas en kolen wordt opgewekt. Bij het opwekken van elektriciteit met behulp van fossiele brandstoffen komen gassen vrij die schadelijk zijn voor het milieu. Ze bevorderen het broeikaseffect (met name door kooldioxide) en de verzuring (met name door zwaveldioxide). Het alternatief voor grijze elektriciteit is groene elektriciteit.